http://www.wqairan.com/images/farakaranet-logo-persian-transparent.jpg

تماس با ما

اخبار

مشتريان ما

آموزش

صدور گواهينامه

درباره ما

عناوین تعدادی از دوره های آموزشی شرکت WQA و شرايط برگزاری در آکادمی اين سازمان

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره

هزینه (ریال)

سرفصلها و موضوعات كلي

1

سرممیزي ISO 9001:2015

5 روز

9800000

مفاهیم ،تشریح کامل الزامات، اصول کلی ممیزی بهمراه چندین سناریو و کارگروهی براساس سرفصل های

 IRCA و با صدور گواهینامه معتبر بين المللی با قابليت ثبت درIRCA  

2

تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2015

2 روز

2400000

مفاهیم،تشریح الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مدیریت کیفیت با  مروری بر مفاهيم مندرج در

Annex SL، ISO 9004 و ISO 9000:2015

3

ممیزی داخلی ISO 9001:2015   

2 روز

2400000

مروري بر الزامات استاندارد، تشریح استاندارد  19011 و اصول ممیزی ها، بهمراه چندين سناريو و کارگروهی و آشنايي با استاندارد ISO/IEC17021:2011

4

ساماندهی محيط کار 5S

1 روز

1400000

(ساماندهی، نظم و ترتیب، پاکیزگی، استاندارد سازی و انضباط و نگهداری) 5Sتشریح اصول و اهداف پنجگانه

5

تشريح الزامات استاندارد ISO/TS 16949:2009

3 روز

3300000

مفاهیم، تشریح الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مدیریت کیفیت و آشنايي با الزامات خاص خودروسازان داخلی

6

مميزی داخلی ISO/TS 16949:2009

2 روز

2400000

مروري بر الزامات استاندارد، تشریح استاندارد ISO 19011  و اصول ممیزی ها بهمراه چندين سناريو و کارگروهی بر مبناي سرفصل های دوره سرمميزیIATF   

7

فرایند تایید قطعات تولیدی PPAP

1 روز

1400000

آشنایی با مکانیزم فرآیند تایید قطعه تولیدی و الزامات شرکت های خودروساز ايرانی

8

طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP -SQA

2 روز

2400000

آشنایی با طرح ریزی پيشاپيش کيفيت قطعات تولیدی، تکوین محصول و استاندارد سازی و ابزارهای مورد استفاده نظیر FMEA  و Control Plan

9

نگهداری و تعمیرات فراگیر TPM

1 روز

1400000

 بهمراه چندين كارگروهي كاربردي OEE و MTTR ،MTBFاصول اوليه و نحوه محاسبه شاخص های

10

آشنایی با فنون آماری

1 روز

1400000

آشنایی کلی با مفاهیم کنترل کیفیت و فنون آماری و آشنايي با ISO/TR 10017

11

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA

2 روز

2200000

R&R , MR ،FA ،E ،PV ،AV ،EV ،WIVآشنایی با سیستم تجزیه و تحلیل سیتم اندازه گیری و شاخص های

12

کنترل فرآیند آماری SPC

2 روز

2200000

آشنایی کامل با 7 ابزار کنترل فرآیند آماری (برگه ثبت داده ها، نمودار پارتو، نمودار علت و معلول،هیستوگرام، پراکندگی، تمرکز نقص ها و نمودارهای کنترلی) و شاخص هاي قابليت و عملكرد PP، PPk، CP، CPk و CMk

13

تجزیه و تحلیل حالات خرابی و اثرات آن FMEA

2 روز

2200000

 و جداول شدت، وقوع و تشخیص و بکارگیری آن در فرآیند و طراحیFMEA آشنایی با انواع

14

ممیزی محصول بروش SQFE

2 روز

2200000

Dmr , NNQ , CAQ , DUM , NQL , SQFE%تهیه طرح آدیت و تعیین سطوح نقص و محاسبه شاخص های

و روش تهيه طرح آديت محصول

15

ممیزی فرایند مطابق با الزامات خودروسازان

2 روز

3000000

آموزش رويه مميزي فرآيند در گروه هاي خودرو سازي

16

ابزارهای حل مساله

2 روز

2200000

8Dآشنایی با ابزارهای متداول در حل مساله و متدلوژي

17

بهبود مستمر CIP

2 روز

2200000

شناسایی مودا و تکنیک های برخورد با مسائل کیفی در گمبا بهمراه تكنيكهاي كاربردي در بهبود مستمر و جايگاه آن در استاندارد مديريت كيفيت

18

سرمميزی ISO 14001:2015

5 روز

9800000

مفاهیم ،تشریح کامل الزامات، اصول کلی ممیزی بهمراه چندین سناریو و کارگروهی براساس سرفصل های

 IRCA و با صدور گواهینامه معتبر بين المللی با قابليت ثبت درIRCA  

19

مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی ISO 14001

2 روز

2400000

مفاهیم، تشریح  الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مدیریت زيست محيطي و مروری بر مجموعه قوانين و مقررات سازمان محيط زيست كشور  و استانداردهاي بين المللي مرتبط

20

ممیزی داخلی ISO 14001:2015

2 روز

2400000

مروري بر الزامات استاندارد، تشریح استاندارد  19011 و اصول ممیزی ها بهمراه چندين سناريو و کارگروهی و آشنايي با ISO/IEC17021:2011استاندارد                 

21

سرمميزی OHSAS 18001:2007

5 روز

9800000

مفاهیم ،تشریح کامل الزامات، اصول کلی ممیزی بهمراه چندین سناریو و کارگروهی براساس سرفصل های

 IRCA و با صدور گواهینامه معتبر بين المللی با قابليت ثبت درIRCA  

22

مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی 

BS OHSAS 18001:2007

2 روز

2400000

مفاهیم، تشریح  الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مدیریت ايمني و بهداشت شغلي و مروری بر قوانين وزارت كار و حدود تماس شغلي و عوامل بيماري زا،  استانداردهاي بين المللي مرتبط و الزامات خاص كارفرمايان

23

مميزی داخلیBS OHSAS 18001:2007

2 روز

2400000

تشریح الزامات استاندارد، تشریح استاندارد 19011 و اصول ممیزی ها بهمراه چندين سناريو و کارگروهی و آشنايي با ISO/IEC17021:2011استاندارد               

24

مبانی، تشريح الزامات و مستندسازی ISO 27001

2 روز

2600000

مفاهیم، تشریح  الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مدیریت امنيت اطلاعات و تشريح سطوح ايمن سازي و آشنايي    BS 7799 با نحوه شناسايي ريسك هاي ايمني بر دارايي ها و آشنايي با ساير استانداردهاي مرتبط نظير

25

مميزی داخلی ISO/IEC 27001:2013

2 روز

2600000

تشریح الزامات استاندارد، تشریح استاندارد  19011 و اصول ممیزی ها بهمراه چندين سناريو و کارگروهی و آشنايي با استاندارد ISO/IEC17021:2011و ISO/IEC 27007:2011

26

سرمميزی ISO 22000:2005

5 روز

9800000

مفاهیم ،تشریح کامل الزامات، اصول کلی ممیزی بهمراه چندین سناریو و کارگروهی براساس سرفصل های

 IRCA و با صدور گواهینامه معتبر بين المللی با قابليت ثبت درIRCA  

27

مبانی، تشريح الزامات و مستند سازی ISO 22000

2 روز

2600000

مفاهیم، تشریح  الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مدیریت ايمني مواد غذايي، اصول كلي ايمني در مواد غذايي

نحوه شناسايي برنامه هاي پيش نيازي، برنامه هاي پيش نيازي عملياتي و نقطه كنترل بحراني و آشنايي با روشهاي صحيح توليد و روشهاي صحيح بهداشتي

28

ممیزی داخلی ISO 22000:2005

2 روز

2200000

مروري بر الزامات استاندارد، تشریح استاندارد  19011 و اصول ممیزی ها بهمراه چندين سناريو و کارگروهی و آشنايي با ISO/IEC17021:2011استاندارد                 

29

مبانی، تشريح الزامات و مستند سازی IMS

3 روز

3900000

مفاهیم، تشریح الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مدیریت يكپارچه و تشريح استانداردهاي مديريت كيفيت، مديريت زيست محيطي و مديريت ايمني و بهداشت شغلي، نحوه شناسايي جنبه هاي بارز زيست محيطي و خطرات موجود در سازمان، نحوه مقابله با خطرات و جنبه هاي بارز زيست محيطي

30

مبانی، تشريح الزامات و مستندسازی ISO 17025

2 روز

2700000

مفاهیم، تشریح  الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مديريت كيفيت ويژه آزمايشگاه هاي آزمون و كاليبراسيون

31

مبانی، تشريح الزامات و مستندسازی ISO 10002

2 روز

2400000

مفاهیم، تشریح  الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مدیريت رسيدگي به شكايات مشتريان و رضايت مشتري

32

مبانی، تشريح الزامات و مستندسازی ISO 10015

2 روز

2400000

مفاهیم، تشریح  الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مديريت كفيت ويژه خدمات آموزشي

33

مبانی، تشريح الزامات و مستند سازی HSE-MS

2 روز

2700000

مفاهیم، تشریح  الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مدیریت ايمني، بهداشت و محيط زيست و تشريح استانداردهاي مديريت زيست محيطي و مديريت ايمني و بهداشت شغلي، نحوه شناسايي جنبه هاي بارز زيست محيطي و خطرات موجود در سازمان، نحوه مقابله با خطرات و جنبه هاي بارز زيست محيطي

34

مبانی، تشريح الزامات و مستندسازی ISO 13485

2 روز

2900000

مفاهیم، تشریح الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مديريت كيفيت در صنايع تجهيزات پزشكي ويرايش 2016

35

مبانی، تشريح الزامات و مستندسازی ISO 15189

2 روز

2900000

مفاهیم، تشریح الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مديريت كيفيت در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ويرايش 2012

36

مبانی، تشريح الزامات و مستندسازی ISO 10006

2 روز

2700000

PMBOKمفاهیم، تشریح  الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مديريت كيفيت در سازمانهاي پروژه گرا و آشنايي با

37

مبانی،تشريح الزامات ومستندسازیISO/TS29001

2 روز

2700000

مفاهیم، تشریح  الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مديريت كيفيت ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

38

خطا ناپذیر سازی ZQC (پوكا يوكا)

1 روز

1500000

اصول کلی در خطا ناپدیر سازی و ارائه ده ها نمونه آن، تشريح مراحل چهار گانه خطا ناپذير سازي، چگونگي بكار گيري پوكا يوكا در توليد و كنترل و ايمني و همچنين آشنايي با تجهيزات خطا ناپذير سازي

39

الگو برداری از بهترين ها Benchmarking

1 روز

1400000

مکانیزم الگو برداری از بهترين ها در فرآیندهاي تولید

40

توليد ناب Lean Production

1 روز

1500000

تشريح نحوه بكار گيري آن در صنعت

41

کايزن

1 روز

1500000

تشريح متد كايزن (تغيير خوب) در ارتباط با بهبود در گمبا (محيط واقعي)، نقش كايزن در كاهش هزينه ها

42

غذای حلال ISIRI 12000

2 روز

2700000

تشريح الزامات استاندارد ملي ايران و چگونگي بگارگيري آن در صنايع غذايي براي توليد محصولات غذايي مطابق با اصول فقه اسلامي

43

کاربرد  نرم افزارهای تخصصی در مدیریت و کیفیت

1 روز

1600000

كار برد نرم افزارهاي آماري در کنترل فرآیند آماری و سیستم های اندازه گیری بصورت خصوصی و در محل سازمان

Mini-Tab & MSP

44

هزینه های کیفیت COQ

1 روز

1400000

 و نحوه تجزيه و تحليل آن و ارائه راه كارهاي بهبود دهنده PFAتشریح هزینه های کیفی بر اساس مدل

45

کنترل کيفيت عمومی

2 روز

2200000

تاريخچه، اصول كلي كنترل كيفيت، روشهاي بازرسي و نمونه برداري، آشنايي با تمامي ابزارهاي كيفي و فوايد بكار گيري هر يك از آنها (اين دوره به تمامي پرسنل فعال در واحد كنترل كيفيت توصيه مي گردد)

46

کنترل کيفيت تخصصی

3 روز

3300000

آشنايي کامل با ابزارهای اندازه گيری، اصول مترولوژی، فنون آماری، تکنيک های کيفي قابل اجرا، نقشه خوانی، اصول تلرانس گذاری هندسی، مبانی پايه مهندسی و ... (اين دوره به پرسنل کليدی واحد كنترل كيفيت توصيه مي گردد)

47

کالیبراسیون و اصول مترولوژی

2 روز

2500000

اصول کالیبراسیون (محاسبات خطاهای اندازه گیری، تجهیزات و ... ، شرایط محیطی و محاسبات بایاس و عدم قطعیت) آشنایی با الزامات استاندارد 17025 و کارگاه عملی کالیبراسیون ابعادی

48

تکنيک های کار  و تصميم گيری گروهی

1 روز

1600000

تشريح روش و اصول مرتبط با كارگروهي

49

برنامه ريزی استراتژيک در راستاي تحقق الزامات ISO 9001:2015

1 روز

1600000

تشريح روش براي تدوين مدل استراتژيك سازمان و تدوين برنامه هاي عملياتي سازمان در قالب چشم انداز، ماموريت،  شناخت محيط بيروني و دروني، مزاياي رقابتي، كارت امتيازي متوازن و تحليل وضعيت سازمان

50

تربيت نماينده مديريت (تربيت مربی)

5 روز

9800000

آشنايي با استاندارد مديريت كيفيت، آشنايي با فرآيند گرايي، آشنايي با روشهاي تدوين مستندات، آشنايي با  ISO9004استانداردهاي شركتهاي صدور گواهينامه و استاندارد 

 (اين دوره براي تمامي نمايندگان مديريت شركت ها توصيه مي شود.)

51

شاخص های ارزيابی عملکرد

1 روز

1600000

تشريح روش براي شناسايي و تدوين شاخص هاي سازماني

52

تشريح الزامات استاندارد بین المللی صنعت حمل و نقل ريلی IRIS

2 روز

2900000

مفاهیم ،تشریح الزامات استاندارد و مستند سازی استاندارد مربوطه

53

سایر دوره های کیفی نظیر OEE، TQM، DPMO، GD&T، QFD، DOE و ...

1 روز

1500000

براي اطلاع در خصوص اين دوره ها، لطفاً با تلفن سازمان تماس حاصل نماييد.

54

مبانی و تشريح الزامات ISO 21500:2012

2 روز

2900000

مفاهیم، تشریح  الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مديريت پروژه

55

مبانی و تشريح الزامات ISO 50001:2011

2 روز

2900000

مفاهیم، تشریح  الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مديريت انرژی

56

مبانی، تشريح الزامات و مستندسازی  ISO 10004

2 روز

2400000

مفاهیم، تشریح الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مدیريت سنجش رضايت مشتري

57

سرمميزی نظام مديريت يكپارچه بر اساس

QMS 2015، EMS 2015 و OHSAS

9 روز

19000000

مفاهیم ،تشریح کامل الزامات، اصول کلی ممیزی بهمراه چندین سناریو و کارگروهی براساس سرفصل های

(با ارائه سه گواهينامه سرمميزي) IRCA  و با صدور گواهینامه معتبر بين المللی با قابليت ثبت درIRCA  

58

مديريت دانش در راستاي الزامات استاندارد

 ISO 9001:2015

1 روز

1500000

تشريح مكانيزم اجرايي مديريت دانش و نيازمنديهاي اجرايي آن در الزامات ISO 9001:2015

59

مهندسي ارزش

1 روز

1500000

معرفي شاخصه هاي ارزش، معرفي بهره وري، معرفي جنبه هاي مختلف ارزش، مراحل مهندسي ارزش و ...

60

مبانی، تشريح الزامات و مستندسازی ISO 17020

2 روز

2700000

مفاهیم، تشریح  الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مديريت كيفيت ويژه آزمايشگاه هاي آزمون و كاليبراسيون

61

مديريت تغيير در راستاي الزامات استاندارد

ISO 9001:2015

1 روز

1500000

تشريح مكانيزم اجرايي مديريت تغيير و نيازمنديهاي اجرايي آن در الزامات ISO 9001:2015

62

فرآيندگرايي و سيستم محوري در راستاي مستندسازي نظام مديريت كيفيت

 ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015

1 روز

1500000

تشريح اجزاي مختلف فرآيند و نحوه تكميل آن، ارتباط بين اجراي فرآيند، روش تعيين اهداف و شاخص هاي فرآيند، روش تعيين وروديها-پروسس و خروجي هاي فرآيند، ارتباط بين فرآيندهاي مختلف و نگاه سيستماتيك به آن بر اساس الزامات بند 4-4 استاندارد ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015

63

پيكره دانش مديريت پروژه بر اساس PMBOK

3 روز

3900000

معرفي و تشريح ساختار فرآيندهاي طرحريزي شده در PMBOK و تشريح كامل بندهاي آن

64

استاندارد توسعه پايدار جوامع-شاخص هاي خدمات شهري و كيفيت زندگي بر اساس اصول و الزامات  ISO 37120:2014

2 روز

3300000

تشريح ساختار شاخص هاي تعيين شده و مروري بر كليه شاخص هاي اصلي، شاخص هاي مكمل و شاخص هاي نمايه اي

اين استاندارد هم اكنون در شهرداري هاي بسياري از كشورهاي جهان در حال پياده سازي مي باشد. اين استاندارد براي تمامي شهرها، شوراهاي شهر، شهرداري ها و فرمانداريها جهت اندازه گيري و مقايسه عملكردشان قابل كاربرد است.

65

سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي بر اساس ISO/DIS 45001:2015

2 روز

2700000

تشريح الزامات اين استاندارد (در حال حاضر پيش نويس)، مقايسه تغييرات با OHSAS و بيان تاثيرات Annex SL در اين استاندارد

خواهشمند است به موارد زیر توجه فرمایید :

1- در صورت تمایل به شرکت در دوره های آموزشی، با واحد آموزش شرکت WQA انگلستان تماس حاصل فرمایید  و يا درخواست خود را به سازمان ايميل و يا فکس نماييد.

2- واحد آموزش این شرکت آمادگی دارد که سمینارها و یا دوره های آموزشی فوق را متناسب با نیاز شرکتهای متقاضی طراحی نموده و به صورت اختصاصی در محل شرکتها برگزار نماید.

3- برای سازمانهایی که بصورت گروهی ثبت نام نمایند تخفیفی معادل 10%  به ازای هر نفر در نظر گرفته خواهد شد.

 

 

تلفن های واحد آموزش : 6/44010615            فکس : 44010616

Web site: www.wqairan.com         E-mail: info@wqairan.com

بازگشت به صفحه اصلی